Pod záštitou predsedu PSK
PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

GDPR rezervácia vstupeniek

cimburie oddeľovač

Informácia o spracúvaní osobných údajov (rezervácia vstupeniek na benefičný koncert )

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s rezerváciou vstupeniek na benefičný koncert budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko.

Zároveň Vás týmto ako dotknutú osobu informujeme v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

 1. Prevádzkovateľ: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľky) 0911 523 517,

e- mail: info@studentskeremesla.sk

 1. Kontakt na zodpovednú osobu: soukezmarok@gmail.com
 1. Účel spracúvania: rezervácia vstupeniek na benefičný koncert prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa. 
 1. Právny základ: oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to záujem organizačne zabezpečiť rezerváciu a v prípade potreby komunikovať so záujemcom, ktorý si zarezervoval vstupenky na benefičný koncert.
 1. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia podujatia. 
 1. Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie údajov je však potrebné, aby bolo možné vykonať rezerváciu vstupeniek na benefičný koncert (rezerváciu miest).
 1. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 
 1. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 1. V súlade s čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
 1. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.