Pod záštitou predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Súťaže

cimburie oddeľovač

Zoznam súťaží pre tento ročník čoskoro zverejníme

cimburie oddeľovač

Organizačné zabezpečenie súťaží stredných odborných škôl

cimburie oddeľovač

Organizátor:
Biela voda, n.o., Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Termín:
09.06.2023

Miesto:
Kežmarok, priestor pred hradom

Prihlášky:
Doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 26.5.2023, 12,00 hod. 
Podmienkou prijatia prihlášky je úhrada účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok:
20,- €  za jedno súťažné družstvo. Za jednu školu sa môže zaregistrovať v každej súťaži jedno súťažné družstvo

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu:
SK27 1100 0000 0026 2615 8327

Do správy pre prijímateľa uviesť názov školy a súťaž

(príklad: SOŠT Michalovce stolár)

Ubytovanie:
Zabezpečí organizátor súťaže podľa doručených záväzných prihlášok.

Stravovanie:
Zabezpečí organizátor súťaže podľa doručených záväzných prihlášok.

Doprava:
Dopravu zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia.

Poistenie:
Poistenie súťažiacich zabezpečuje vysielajúca organizácia.

Informácie, kontakty:
+421 902 323 517
+421 911 523 517

www.studentskeremesla.sk
info@studentskeremesla.sk

Časový harmonogram súťaží

cimburie oddeľovač

Piatok, 09.06.2023

7,00 – 8,00 Registrácia súťažiacich  – u pracovníka Infopultu1,  potrebné osobné doklady – občiansky preukaz

10,00 Slávnostné otvorenie Festivalu študentského remesla

10,15 – 16,00 Súťažepriebežné vyhlasovanie výsledkov jednotlivých súťaží, kultúrny program, občerstvenie pre účastníkov súťaží

Infopult

označené miesto v priestore konania súťaží pred Kežmarským hradom,  kde okrem registrácie súťažiacich vybavíte:

  • prevzatie dobového oblečenia pre súťažiacich, po ukončení súťaže vrátenie oblečenia
  • identifikačné náramky pre súťažiacich, 
  • všetky potrebné informácie k podujatiu

Aký kultúrny program chystáme tento rok?